Bistånd med motkrav och fattigdomsbekämpning genom barnbegränsning

Befolkningsökningen

Ökar verkligen demokratin och de mänskliga rättigheterna i de länder dit Sverige sedan årtionden betalat bistånd? Många röster börjar nu höras som anser att Sverige endast ska betala katastrofbistånd och i övrigt lägga pengarna på att aktivt minska befolkningen i fattiga länder istället.

Ett alternativ är att driva en två-barn-politik och sedan spiral eller p-spruta för kvinnorna samt microlån till att driva verksamhet för dessa kvinnor så att de ändå får möjlighet att bygga en trygg ålderdom utan att skaffa många barn.

Microlån kan ge en kvinna i en fattig familj, om hon har ett eller två barn när lånet kommer i fråga, en möjlighet att göra en investering som förräntar sig över tid och skapar en ekonomisk trygghet till henne och hennes barn. Tanken är att denna trygghet ersätter tanken att man måste skaffa många barn för att trygga sin ålderdom och att kvinnan blir mindre beroende av en manlig försörjare.

Lånet ska knytas till kvinnan och vara personligt knutet till henne. Hennes man eller manliga släktingar ska alltså inte kunna ta kontrollen över pengarna. För att microlån ska bli ett verktyg i fattigdomsbekämpning måste kvinnan i sin tur använda preventivmedel som håller i 2 – 3 år och dessa ska bytas ut med lämpliga mellanrum och vara knutet till lånet. Microlånet får delas upp i lämpligt antal delar för att säkerställa fortsatt kontakt med kvinnan och hennes barn, dels för att säkerställa att det är hon som har kontrollen över den verksamhet hon investerat i med hjälp av microlånet och dels för att säkerställa att preventivmedlet hon har fungerar tillfredsställande.

På så sätt ökar kvinnornas självbestämmande i länder där kvinnor traditionellt haft sämre möjligheter att själva bestämma över sina liv och hur många barn hon vill ha.

Kvinnorna i dessa länder har inte makten att kunna begränsa antalet barn. Kvinnor som är mer ekonomiskt självständiga kan även bättre borga för sina barns säkerhet och utvecklingen av sin by eller stad.

Kvinnors självbestämmande och egenmakt har visat sig bygga demokrati på ett sunt och hållbart sätt, från grunden. Även om denna förändring tar tid så är det ett mer hållbart sätt att bygga demokrati på. Demokrati bygger alltid på att egenmarkten hos befolkningen ökar så att de kan utbilda sig och skapa trygghet för sig själva och en bättre möjlighet till sina barn.

Annat bistånd än katastrofbistånd bör åtföljas av motkrav. I de fall landet visar tydliga tecken på demokratisträvanden och Sverige av utrikespolitiska skäl anser att bistånd till landet är prioriterat av säkerhetspolitiska skäl bör biståndet alltid ges efter tecknande av ett avtal där mottagarlandet åtar sig att alltid ta emot sina egna medborgare som utvisas eller avvisas från Sverige samt tillse att varje individ som Sverige behöver hjälp av landet för att identifiera, som uppger sig för att vara medborgare i landet, alltid ska ha prioriterad och aktiv hjälp för att identifiering ska kunna göras skyndsamt. I varje ärende där detta inte sker ska en varning till landet skickas, och efter lämpligt antal varningar utan åtgärd dras biståndet in.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.