Viktiga vägledande domar i Högsta domstolen om utvisningar

Juridik migration Politik inrikes

När en utlänning ska dömas till utvisning är det viktigt att fastställa i vilka fall domstolarna ska väga in om det kommer att gå att utvisa utlänningen eller inte.

Om det inte går att utvisa utlänningen kallas det för verkställighetshinder. Här beskrivs olika fall som Högsta Domstolen har tagit upp till prövning för att lägre domstolar ska ha vägledning i framtida fall.

När man tittar på de fall som är beskrivna här så kan man konstatera att det i de flesta fall när en utlänning ska dömas till utvisning så ska domstolen inte när de fastställer domen ta hänsyn till om det föreligger verkställighetshinder.

Det innebär att det i de allra flesta fall blir polisens uppgift, efter att straffet avtjänats, att bedöma om verkställighetshinder för utvisning då föreligger. Det är stor skillnad mellan alternativet att domstolen gör bedömningen redan i samband med att de avkunnar domen och att polisen gör bedömningen när straffet är avtjänat. Det kan röra sig om flera år mellan de två tillfällena och mycket kan ha ändrats under den tiden i hemlandet.

Fall 1. ”Hindret kan vara direkt kopplat till den enskilde utlänningen.

Det kan till exempel vara fråga om att han eller hon i hemlandet riskerar förföljelse eller kroppsstraff på grund av sin politiska eller religiösa uppfattning. Domstolen bör då i normalfallet kunna konstatera om hindret kommer eller inte kommer att bestå under överskådlig tid och således även vid den tidpunkt när fängelsestraffet är avtjänat och utvisningsbeslutet ska verkställas.”

Fall 2. ”Hindret kan i stället vara generellt på så sätt att det inte går att verkställa utvisningar till ett visst land.

Till exempel när det pågår en väpnad konflikt där. Andra situationer kan vara att det aktuella landet har meddelat att det inte tar emot personer med en viss nationalitet eller att det inte är praktiskt möjligt att för tillfället verkställa utvisningar till ett visst land. När det gäller generella verkställighetshinder är det oftast inte möjligt för domstolen att bedöma om hindret kommer att bestå vid det tillfälle då utvisningen ska verkställas. Huvudregeln bör därför vara att domstolen i sådana situationer ska besluta om utvisning.”

Högsta Domstolens utlåtande med länkar till de aktuella domarna:

Tre vägledande domar i HD om verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott.