Socialdemokraterna, makten och Muslimska Brödraskapet. Inget är en slump.

Politik inrikes

26 augusti 2019

Det som ser ut som en plan är ofta en plan. Vi kan följa utvecklingen som löper som en röd tråd från tidigt 1970-tal och framåt.

I slutet av 1960-talet infördes reglerad invandring. För att få uppehållstillstånd för att arbeta krävdes både arbetserbjudande och att man hade ordnat bostad. Dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter gjorde en arbetsmarknadsprövning. Bara om Sverige behövde den utländska arbetskraften gavs det tillstånd. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.

År 1975 gjordes en rad lagändringar av Anna-Greta Leijon på uppdrag av Olof Palme. Dessa lagändringar gjordes för att underlätta för de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige från övriga Europa för att arbeta i våra fabriker.

Det var tänkt att de skulle återvända till sina hemländer när det inte längre fanns några jobb till dem här. Därför krävdes det inte att de skulle lära sig svenska. Fabrikerna gjorde istället arbetslag utefter vilket land de kom ifrån och fick det på det sättet att fungera. Lagarna skulle ha fungerat om Sverige fortsatt ta emot arbetskraftsinvandrare och om vi hade haft fortsatt behov av fabriksarbetare.

År 1985 infördes ett nytt system för mottagande av asylsökande. De kom främst från Iran och Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea. I det lägret hade det varit både önskvärt och logiskt att skriva om lagarna så att de passade den nya gruppen invandrare. Språkkrav och krav på anpassning till svensk kultur, seder och bruk hade gjort stor skillnad. Likaså hade samhällstjänst för att få bidrag gjort att många fler av dessa lyckats anpassa sig till det svenska samhället.

Istället agerar samhället precis tvärt om. Det är svårt rent logiskt att förstå om man inte vet om Barcelonaavtalet. Det var under oljekrisens dagar. De oljeproducerande länderna passade på att använda sitt övertag gentemot oljeberoende länder. Barcelonaavtalet skrevs på den 28 november 1995 av Lena Hjelm-Wallén (S) som då var utrikesminister i statsministern Ingvar Carlssons regering. Avtalet går i korthet ut på att vi får olja och gas och i utbyte mot den ska vi ta emot muslimsk invandring och underlätta för muslimer att kunna bosätta sig här utan att behöva anpassa sig.

År 1987 beslutade Svenska Publicistklubben på hotell Saltsjöbaden att man i svenska medier inte skulle skriva negativt om något som var förknippat med invandring.

År 1994 inledde socialdemokraterna och Sveriges muslimska råd ett ideologiskt och organisatoriskt samarbete.

1995 blev Sverige medlem i EU och 2001 gick vi med i Schengen. Därmed har Sverige inte längre möjlighet att kontrollera landets gränser.

Inför valet 2002 skulle socialdemokraterna sätta upp ett antal muslimer på valbara platser till riksdagen, landstingen och kommunerna.

Socialdemokraterna förband sig också att införa muslimska högtider i Sverige. Som motprestation kunde Socialdemokraterna räkna med muslimska röster i valen.

En av dem som deltog i överläggningarna på den muslimska sidan var Ahmed al-Rawi. Han blev senare ordförande för den muslimska samarbetsorganisation Federation of Islamic Organizations in Europé (FIOE) som finns i 28 europeiska länder.

FIOE bildades 1989 av Muslimska Brödraskapet (M) som står nära terroristorganisationen Hamas. Muslimska Brödraskapet är självt stämplad som en terroristorganisation i ett antal länder. USA överväger att klassa MB som terrororganisation. Om även MB:s paraplyorganisationer/underorganisationer terrorklassas kan socialdemokraterna få problem med sin kopplingen till MB.

För att motverka ”islamofobi” i Sverige infördes i de svenska regelverken att statsbidrag inte får ges till organisationer som visar tecken på ”islamofobi”. På det sättet styrdes organisationer att undvika all form av kritik mot islam. Redan risken att bli utan statsbidrag för att föreningen kan anses islamofob lägger givetvis locket på föreningarna. Det påverkar organisationer som exempelvis Röda korsets, Rädda barnens och Svenska kyrkans olika verksamheter.

Vad har de för agenda i Sverige?
En orsak till viljan att öka invandringen är att det finns omkring 500 000 enkla låglönejobb som räknas som kvinnoyrken som till exempel städerskor, butiksbiträden, hemtjänst och vårdyrken. Svenska kvinnor blir dock alltmer högutbildade.

År 2004 gjordes en utredning som föreslog att man skulle stimulera invandrare att komma till Sverige från Mellanöstern och norra Afrika till exempel Eritrea och Somalia. Man beskrev de länderna som sändarländer. Utredningen sa att de preciserade att invandrarna skulle överta de enkla kvinnojobben. Frågan utredningen ställde sig var hur Sverige skulle kunna bli tillräckligt attraktivt för sändarländerna. För att underlätta etableringen i Sverige har svenska staten försökt införa mångkultur.

Det innebär att svensk kultur och svenska traditioner inte ska ha företräde i Sverige. Det svenska välfärdssystemet, med ett specialriktat pensionssystem med bostadsbidrag har gjorts tillgängligt för alla oavsett om de är svenska medborgare eller inte.

Att välfärden inte kan bära en stor invandring om invandrarna inte med tillräckligt starka politiska medel drivs att ta de lediga jobb som finns för lågutbildade har sannolikt inte fallit politikerna in. De kunde till exempel ha placerat migranter i social housing med matkuponger istället för att ge dem bidrag och förtur till det reguljära bostadsbeståndet. Då hade drivkraften att göra sig anställningsbar och ta ett jobb ökat betydligt.

En annan agenda är själva drivkraften att bosätta sig i icke muslimska länder och sakta men säkert ta större och större utrymme i de samhällen de flyttar till. I islam förkunnas att de ska omvända hela världen till islam, bland annat genom att flytta till icke muslimska länder och att föda många barn där.

I år har en välkänd islamist Mikail Yüksel med koppling till Grå Vargarna startat ett politiskt parti. Partiet har fått namnet Nyans och kommer säkerligen att ange de allmänna godhetssignalerande orden mångfald, antirasism och liknande i partiprogrammet.

Rent hypotetiskt skulle uppåt 500 000 sunnimuslimer kunna rösta på detta parti om hypotesen om att sunnimuslimer ser en sunnimuslim som den bästa politiska företrädaren för dem.

Allt har skett ovanför svenska folkets huvuden. Informationen har varit ofullständig eller obefintlig. Etablerad media är delvis finansierad av våra skattepengar vilket gör dem följsamma och gärna vill hålla sig väl med regeringen. Detta tillsammans med den numera tvångsfinansierade Public service som inte längre behöver oroa sig över om deras program faller medborgarna i smaken har gjort vad de kunnat för att migrationens avigsidor och problem inte ska föras fram. De har givetvis anledning att göra så. En fri media som inte är beroende av finansiering och gillande från makten skulle med stor sannolikhet agerat annorlunda.

Som en naturlig följd av detta har starka röster inom fria medier, ofta kallade alternativmedia, blivit många medborgares främsta informationskanal. Självklart motarbetas dessa av det vänsterliberala etablissemanget. Ju fler medborgare som nås av verklig information om migrationens avigsidor, desto mindre makt har de över problemformuleringsprivilegiet. När statsstyrd media inte längre styr över vilka ämnen medborgarna intresserar sig för och vad de får veta så faller hela deras upplägg. Fria media och sociala medier spelar därför en mycket större roll för hur vår framtid kommer att te sig än man kan tro.

Sedan år 2013 får personer som vistas i Sverige utan tillstånd rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande, det vill säga akut sjukvård. Barn som vistas i landet utan tillstånd får fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Detta har givetvis gjort att fler illegala fortsätter vistas i vårt land.

År 2018 skrev Sveriges övergångsregering socialdemokraterna på FN-avtalet Global Compact for migration som har som huvudsyfte att underlätta invandring från Afrika och Asien till Europa. Migration görs till en mänsklig rättighet i avtalet och det görs ingen skillnad mellan ekonomiska migranter och asylsökande. De ges en lång rad rättigheter varav vi har skrivit om några i tidigare artiklar.

Det finns misstankar om att den i svenskan mått mycket utdragna processen att bilda regering, där framförallt centerpartiets Annie Lööf spelade teater med hela svenska folket, berodde på att de ville säkerställa att avtalet absolut skrevs på. När avtalet väl var påskrivet gick regeringsbildningen mycket snabbt.

4 thoughts on “Socialdemokraterna, makten och Muslimska Brödraskapet. Inget är en slump.

  1. Statens slav och människohandeln med blandningen av politiska flyktingar , enligt Genève Konventionens bestämmelse året 1951 med lyxsökare ,kriminella, agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makters tjänster är landsförräderi med flyktingspionagets effekter att påverka , förändra ,härska och störta den fria världens , s k den judisk-kristna civilisationens grundpelare och grundvärderingar i frihetsidealen. Den vänstersocialist regeringsmakten med sina koalitioner för lands och medborgarfientlig politik i vilket statens har förlorat det viktigaste uppdraget att skydda landets och medborgarnas säkerhet mot inre och yttre fiender . Sverige är ett hot för Fred och Säkerhet i Europa orsakat av sin invandrings och säkerhetspolitik.

Comments are closed.