Folkbildningsrådet låter lågutbildade utländska kvinnor indoktrineras av Ibn Rushd

Migration Samhälle

15 september 2019

Folkbildningsrådet har tagit beslut att fortsätta samarbete med Ibn Rushd. Ett beslut som direkt motverkar målet att integrera muslimer som har liten eller ingen kontakt med det svenska samhället.

Enligt Sameh Egyptson, Islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, har Ibn Rushd kopplingar och ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet och har andra mål med verksamheten än de det svenska samhället står för.

Folkbildningsarbetet anser att det är en framgång att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor.

Om Ibn Rushd når dessa kvinnor och de inte har någon kontakt med majoritetssamhället är inte Ibn Rushds kontakt med dem en framgång utan snarare skadar det möjligheten att integrera dessa kvinnor i samhället. De blir isolerade i Ibn Rishds syn på det svenska samhället.

Vad vill Ibn Rushd?

Al-Tawalbeh, en av grundarna och den första chefen för Ibn Rushd skriver till den saudiska professorn, Mazin Motabagani en inbjudan för att besöka Sverige finansierat av Folkbildningsmedel (Egyptson översätter):

“Vi kan använda dialog och religions-civilisationsmöte som täckmantel för att missionera för denna sanna religion [islam], som behöver god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringarna.

Vi erbjuder till exempel islam för att lösa de inre problemen i europeiska samhällen. Till exempel problemen med narkotika, alkohol och uppfostran, vilket orsakats av att kvinnor gick ut i samhället pga själviskhet och utan att ta hänsyn till kompletteringssystemet av rättigheter och skyldigheter mellan man och kvinna.

Detta har lett till att familjen och till och med barnen förlorade sin höga och ädla moral och andra aspekter som verkar vara luckor i verkligheten i det europeiska livet.”

(Holy White Lies, fotnot: 758)

Folkbildningsarbetet bör omedelbart stoppa möjligheten för Ibn Rushd att nå lågutbildade muslimska kvinnor. Synen på den svenska kvinnan och samhället som levereras av Ibn Rushd är ett hinder för dessa kvinnors integration i Sverige.

Kunskaper om Muslimska Brödraskapet och dess underavdelningar är ett av de ämnen Sameh Egyptson är särskilt väl insatt i.

Egyptson visar hur en mycket liten grupp människor kontrollerar en stor mängd organisationer; Islamiska förbundet, Sveriges muslimska råd, Sveriges islamiska skolor, studieförbundet Ibn Rushd, för att bara nämna några. Verksamheterna är nästan uteslutande statsfinansierade, och det övergripande syftet – utöver att bevara en muslimsk identitet enligt Muslimska Brödraskapets religionstolkning – är att ge intryck av att representera ett större kollektiv, att utmåla sig som islams sanna röst i Sverige.

Vem är Sameh Epyptson?

Egyptson är Islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet. I boken Holy white lies har han samlat källor och kunskap som i nuläget är ett av de mest angelägna ämnena som vi svenskar tyvärr måste sätta oss in i för att förstå och kunna motverka deras planer. Boken är egentligen skriven för en arabisk publik men har översatts till engelska. Till boken finns en omfattande dokumentation på internet med primärkällor avfotograferade och arkiverade.

Egyptson arbetar på en översättning av boken till svenska via Kickstarter för att på det sättet nå en större allmänhet, politiker och forskare.