Svenska ungdomar från studiemotiverade hem ska inte offras på multikulturens altare.

Migration Politik inrikes

Integrationen av de invandrare i första och andra generationen som inte vill anamma svensk kultur och värderingar och som inte vill lära sig svenska är en fråga som politikerna inte lyckas lösa. Den stora frågan är hur samhället ska förhålla sig till de som inte vill bli en del av det svenska majoritetssamhället.

Politikerna har börjat diskutera frågan alltför sent och ur en infallsvinkel som inte kommer att fungera. De angriper frågan ur ett perspektiv där de inte ser medborgarna som riktiga människor med egna livsmål och önskningar, utan som kuggar i ett samhällshjul där enheterna kan ges nya direktiv som formar dem efter samhällets bästa, inte med utgångspunkt från hur människor fungerar.

Saken är den att den mänskliga naturen är sådan att vi sedan årtusenden lärt oss att söka oss till människor som påminner om oss själva och som vi därför lättare kan bedöma om de är vänligt sinnade eller inte. Detta har gjort att vårt släkte överlevt. Många olika kulturer har formats på olika platser på vår planet. Dessa kulturer fungerar på den plats och i den kontext den växer fram, tills människorna på den platsen ser till att ändra på det – där på den platsen. Att en större blandning av kulturer skulle fungera för någon – varken invandrare eller infödda – har visat sig vara en utopi. Det är därför mängden människor med annan kultur är kritisk för om de kommer att anamma kulturen dit de kommer.

Svenska familjer lägger i regel mycket kraft och engagemang på att få sina barn välfungerande och med en yrkesutbildning som gör att de kan försörja sig och skapa goda livschanser till sig själva. Det är naturligtvis inte utan uppoffring dessa familjer uppnår det resultatet. Eftersom de allra flesta vuxna i yrkesverksam ålder måste arbeta heltid avsätts inte sällan en stor del av den minimala fritid föräldrarna har till att hjälpa sina barn att klara skolan. Är det rättvist att dessa barn nu också ska integrera ovilliga utländska barn, och dessutom på bekostnad av sin egen möjlighet att klara av skolan?

Är politikerna medvetna om hur stor andel av det råa våldet som dessa imvandrade ungdomar generation ett och två står för? Våra svenska ungdomar utsätts redan för enorma påfrestningar, ökad risk för rån, gruppvåldtäkter och råa misshandlar till följd av att de är just svenskar. De får anpassa sin vardag för att försöka undvika att bli brottsoffer. Att dessa brott inte räknas som hatbrott trots att gärningsmännen tydligt uppger att de väljer ut sina brottsoffer baserat på etnicitet är rättsvidrigt och uppfyller på intet sätt principen om allas likhet inför lagen.

Nu tycker alltså vänsterregeringen att våra ungdomar ska ansvara för att integrera dessa in i det svenska samhället. Är de medvetna om att de har tagit in så många invandrare att det i vissa ålderskullar faktiskt inte ens är i alla skolor vita svenskar ändå skulle vara i så stor majoritet att invandrarna inte kan skapa egna gäng?

Vem ska värna Annas rätt

Miljöpartiet och Socialdemokraterna driver en linje gällande skolan som jag finner så oerhört motbjudande.
Det är två partier som aldrig står på barrikaderna när det gäller att hylla det svenska. Det är liksom aldrig något bra, eller värt att nämna.
Inte förrän nu. När det svenska kan användas som ett instrument i deras samhällsvision. Nu är det plötsligt politiskt guld i skolan.

Vem värnar Anna? Anna är duktig, motiverad i skolan. Hon har två svenska föräldrar. Hon är politiskt guld för S och Mp. Men hon vinner dessvärre inget.

För i S och Mps värld är det hon som skafixa integrationen. Den som S och Mp aldrig brytt sig om.
Jag håller med om att segregation kan vara dåligt. Jag håller med om att människor har olika sociala förutsättningar. Men inget är Annas fel. Hon kan inte vara lösningen. Då riskeras hennes framtid om hennes skolgång ska präglas av att hon är ett instrument som ska fixa skolan för andra.

Mp och S värnar inte Anna. Hon är bara en materiell tillgång för dem. Något eget värde har hon inte.
S och Mp må med sin skolpolitik erkänna det svenska, men jag tror ingen kommer ha så mycket nytta av det.” Detta skriver Tapani Juntunen (SD) med anledning av regeringens förslag.

Vad ska vi göra istället?

Invandrare ska placeras direkt i folkhögskolor på landet när de kommer till Sverige. Samtliga i familjerna utom spädbarn ska gå i skola/förskola där de lär sig svenska, svenska lagar och tillämpningen av dem, svensk historia och hur demokrati och jämlikhet har format och skapat det land vi har nu. Hur välfärdsstaten är uppbyggd ska också läras ut grundligt. Under denna tid får invandrarna inga bidrag. De får matkuponger och klädkuponger. Innan familjen får flytta in i ordinarie samhälle ska alla vuxna klara centralt rättade kunskapsprov på medelsvår nivå. Utgångspunkten för svårigetsnivån ska vara att de vuxna ska klara att gå en yrkesutbildning och klara sig utan till ute i samhället. Barnen ska ha uppnått samma kunskapsnivå som medel i samma årskull svenska barn.

Eftersom beslut om migration sker på statlig nivå ska dessa skolor drivas och bekostas av statliga medel. Nya invandrare kan de då inte besluta ta in förrän de integrerat så att det finns lediga platser på folkhögskolorna.

Vad gör vi med de som redan är här?

Endast 29 % av migranterna är självförsörjande efter tio år i Sverige. Detta redogjorde jag för i artikel 23 december.

Det är alltså en betydande andel migranter som behöver flyttas till folkhögskolorna av de som redan är här. Det innebär att vi måste se till att de mest svårintegrerade personerna som står längst från samhället måste utvisas.

De som lever som livsstilskriminella sedan många år och har dubbla medborgarskap måste vi se till att kunna utvisa istället för att till ett enormt socialt och mänskligt, såväl som ekonomiskt, pris ha kvar i landet. Lagstiftning måste ändras så att detta blir möjligt så snart som möjligt. Till de kriminella som inte kan utvisas bör vi hyra fängelseplatser i utlandet.

Vi ska också göra det obligatoriskt för åklagare att yrka på utvisning när brottet har ett straffvärde med fängelse i straffskalan. Utvisningar ska också gälla på livstid.

Därtill måste vi se till att bygga förvar och skapa ett fungerande sätt att hitta och utvisa illegala.

När samhället inte längre tyngs av den stora mängden livsstilskriminella och illegala och de invandrare som bor i majoritetssamhället kan svenska och vår kultur blir det betydligt lättare att kunna tro att samhället kan hitta gemensamma sätt att fungera på igen.

Det tvång och den omänskliga syn på människor som regeringen ger uttryck för är sannerligen ett av de allra effektivaste sätten att skapa riktigt stora motsättningar i vårt land mellan olika grupper.

Bussning har testats i USA. Det fungerade inte, ingen ville ha det.

Att skolan fungerar bra är jätteviktigt för de flesta föräldrar kommer inte acceptera att barnen ska ansvara för integrationen då regeringen misslyckats.