Benjamin Dousa kräver Christian Sonessons avgång

Politik inrikes

Idag gjorde Moderaternas ungdomsförbunds ordförande ett utomordentligt ogenomtänkt inlägg. Är det någon moderat som ansvarar för samhällskontraktet och kärnuppdraget så är det ju Christian Sonesson.

Kommentar 19-03-12 på Facebook från
Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande (M) Staffanstorps kommun :

Moderata Ungdomsförbundets ordförande, Benjamin Dousa, tycker att jag ska avgå. Egentligen är det inte så konstigt. Dousa sitter nämligen i Moderaternas partistyrelse och troligtvis har Staffanstorp och ett antal andra kommuner med ”fel” styren eller ”fel” samarbeten diskuterats i partiets styrelse sedan valet.

Dousa hänvisar till den skattehöjning på 40 öre som Moderaterna i Staffanstorp tyvärr såg sig tvungna att genomföra tillsammans med Sverigedemokraterna, som skäl för sitt avgångskrav mot mig. Påpekas skall att alla andra partier yrkade på än högre skattehöjningar, KD med hela 65 öre.

Det ska också tilläggas att Moderaterna i Staffanstorp lyckades stoppa en skattehöjning redan budgetåret 2018 när C, L och KD bröt sig ur Alliansen med ett eget budgetförslag som innehöll en skattehöjning. Hade vi genomfört den skattehöjningen med de förslagen så hade det i mångt och mycket gått till andra satsningar än kärnverksamhet. Det var nämligen en riktig valbudget från dessa tre partier. Dessa partier anser Dousa att vi bör samarbeta med.

Jag har tidigare förklarat orsaken till skattehöjningen, men Dousa verkar ha missat det i sin iver att jaga bort mig.

Där kan Dousa läsa om bland annat läsa om hur många fler barn som Staffanstorp måste erbjuda förskole- och skolplatser, men inte minst hur många fler äldre vi måste sörja för inom äldreomsorgen.

Inlägget daterat 18-11-26 citeras här:

Budgetfullmäktige höll på mellan 09.00-18.00.
Mängder av voteringar. Vi vann alla med stabila majoriteter. Vi prioriterade kärnverksamheterna och säkerhetsenheten. Flummet fick stå till sidan. Medan jag kör ett snabbpass på gymmet så kommer funderingarna.
Varför gillar oppositionen att lyssna på sin egen förträfflighet i talarstolen i timmar, istället för att lyssna på invånarna?
En del saker är ett evigt mysterium. Nedan kan ni ta del av mitt förord till budgeten.

———————————————-

Förord till budget 2019 för Staffanstorps kommun

Föreliggande budget för 2019 för Staffanstorps kommun präglas av en blandning av satsningar och återhållsamhet. Ännu tydligare än tidigare finns ett fokus på kommunens kärnverksamheter. Detta kommer till uttryck dels genom att förskolan och skolan får de resurser som krävs för att fortsatt utveckla de goda resultaten, dels genom att kommunen med denna budget gör den största kvalitetssatsningen någonsin på våra äldre.

Största satsningen på äldreomsorgen i kommunens historia
Budgeten innebär en stor satsning på att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. De äldre som under många decennier byggt upp kommunen till vad den är idag, och genom hårt arbete skapat goda förutsättningar för kommande generationer, förtjänar en äldreomsorg med bästa tänkbara kvalitet, utan köer till till äldreboende.
Att på ålderns höst bemötas genom en kvalitativ äldreomsorg är inte bara vårt ansvar för dem utan dessutom en fråga om heder.

Andelen personer 80+ har ökat kraftigt de senaste åren i kommunen, +50 % sedan 2008, i riket har andelen 80+ stått stilla samma tidsperiod. Därför behövs också extra medel för att möta de demografiska förändringarna. Kommunens kostnad för äldreomsorg, räknat som kronor per invånare som är över 80 år, är den tredje lägsta i Sverige. Kvaliteten når idag inte upp till den nivå som vi tycker att de äldre ska ha. Därför görs den största satsningen hittills på höjd kvalitet.

• 26 miljoner kronor skjuts till för att höja kvaliteten.
• 6 miljoner kronor skjuts till för att kapa köerna helt.
• 9 miljoner kronor skjuts till för att möta demografiska förändringar, dvs att antalet
äldre ökar.

Skolan får nödvändiga resursförstärkningar
Antalet unga i Staffanstorp växer snabbt och det är därför nödvändigt resurserna till
förskolor och skolor ökar i motsvarande takt. Inte minst ser vi en mycket stor inflyttning av barnfamiljer från Malmö. Budgeten för barn- och utbildningsnämnden förstärks med 57 miljoner kronor mellan 2018-2019. Skolan har de senaste åren visat mycket goda resultat, inte minst vad gäller meritvärdenas utveckling. Genom förstärkningen kompenseras skolorna för det ökade antalet elever och kvaliteten kan hållas på fortsatt hög nivå.

Finansiering av satsningarna
Eftersom kommunen växer snabbt släpar skatteintäkterna efter. Den kommunala servicen (t ex skola och förskola) behövs omedelbart, medan skatteintäkterna kommer först ett år senare. Med årliga skatteintäkter på mer än en miljard kronor och en årliga tillväxttakt av befolkningen på ca 2 % motsvarar det en belastning på omkring 20 miljoner kronor.

De eftersläpande skatteintäkterna och de stora satsningarna inom kärnverksamheterna (äldre, förskola, skola) behöver finansieras. En viktig del i detta är besparingar inom icke-kärnverksamheter, bland annat genom naturliga personalavgångar. En del av de besparingar som föreslås kommer få full effekt först 2020, likväl är det viktigt att ständigt se över verksamheterna och effektivisera dem.

Utan en höjning av skatten medger det ekonomiska utrymmet inte den stora kvalitetsförbättringen inom äldreomsorgen. Vi har kommit till slutsatsen att våra äldre inte kan ska behöva vänta längre på höjd kvalitet inom äldreomsorgen och föreslår en höjning av skatten med 40 öre. Som moderat är det aldrig lätt att lägga fram ett förslag till höjd skatt, men vi gör det efter att nogsamt prövat alla andra alternativ, och i kombination med besparingar på central administration.

Ansvarsfull budget i balans
Sammanfattningsvis är det en ansvarsfull budget med hänsyn tagen till förutsättningarna. Skattesatsen förblir, även efter höjningen, den 4:e lägsta i Skåne (av 33 kommuner). Kärnverksamheterna prioriteras tydligt och våra äldre får den kvalitetshöjning de förtjänar. Det budgeterade resultatet är i balans, vilket är nödvändigt för en långsiktighet. Även fortsättningsvis kommer vi att stå upp för det kommunala självstyret och finansieringsprincipen att staten ska stå för de kostnader som genom riksdagsbeslut drabbar kommunerna, exempelvis genom en ökad asylinvandring.

Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Staffanstorps kommun

———————————————-

Staffanstorp satsar på kärnverksamheten, inte på allt åt alla. Vårt delansvar för samhällskontraktet är viktigt och det tänker jag inte tumma på. Jag anser att kommunens skatt ska vara så låg som möjligt och Staffanstorps skattesats är fortfarande den fjärde lägsta av Skånes 33 kommuner. Vi har dock ett ansvar, inte minst mot våra yngre och vår äldre kommuninvånare. Ett ansvar som MUFs ordförande, Dousa, slipper känna i sin roll.

Skatten var inte den allra mest centrala frågan i vår valrörelsen. Moderaterna i Staffanstorp valde andra frågor att gå till val på. Inte minst trygghetsfrågor och flyktingpolitiken. Där sökte vi kommuninvånarnas mandat för vår linje.
Inte på någon av våra valaffischer nämndes ens ordet kommunalskatt. Det brustna samhällskontraktet var betydligt viktigare att adressera.
Att sätta våra kommuninvånare samt Sveriges medborgare först var helt enkelt viktigare frågor i just detta val. Att ge våra äldre en värdig omsorg när de inte längre kan ta hand om sig själva och är hänvisade till att flytta till äldreboende var viktigare.

Jag har under min tid som folkvald varit med om att både sänka och höja skatten i Staffanstorp. Höjningarna har gjorts efter noga överväganden. Skattesänkningarna har varit finansierade.
Ty så är den kommunala vardagen, ett vridande och vändande på slantarna.
Mitt perspektiv har alltid varit, och kommer alltid att vara, att kommunen ska vara så försiktig som möjligt med invånarnas skattepengar. Men kärnverksamheten måste fungera. Förskoleplatser, skolplatser och äldreomsorgsplatser måste finnas och de måste präglas av kvalitet.

Var har MUFs stöd för kommunerna funnits när det gäller kostnader för såväl trygghet som nyanlända? Frågor där staten fullständigt kapitulerat och dessutom skickat notan till kommunerna.

När Moderaterna la ner sina röster i riksdagen och lät de rödgröna härja fritt genom Decemberöverenskommelsen så kritiserade Moderaterna i Staffanstorp detta agerande, varför var MUF så tysta då? Mängder av skattehöjningar genomfördes tyvärr som följd. De privata sjukförsäkringarna som beskattades? Public Service-skatten? Flygskatten? Bensin- och dieselskatterna?
Var är MUFs avgångskrav gentemot dessa partiföreträdare?

Dousa menar att jag har tre år på mig att justera tillbaka skatten. Det var generöst av honom, Dousa kan dock inte ställa krav på mig. Det kan bara Moderaterna i Staffanstorp och de som bor i Staffanstorp. Medan Dousa sitter och väntar på mig i tre år så tänker jag ägna tiden åt Staffanstorps kommun, inte åt Dousa.

Moderaterna i Staffanstorp fattade unisont beslutet, i sig inget lätt beslut. Dousa kanske tycker att 250 moderater i Staffanstorp bör lämna partiet? Kommer Dousa att rikta avgångskrav mot alla moderata företräder som under mandatperioden medverkar i styren där skatten höjs? Självklart inte, Dousa vill fortsätta göra karriär i partiet och då passar det inte att kritisera dem som han är beroende av. Varför kommer Dousa med sitt avgångskrav först nu och inte i november när budgeten togs?

Dousa får gärna kritisera mig genom MUF, för skattehöjningen, eller kring annan politik, men se då till att kritiken är konsekvent.

Har Dousa kommenterat att Danderyd höjde sin skatt med 20 öre? Såklart har han inte det, Dousa har nämligen sin politiska bas i Stockholm. Dousa är själv politiskt aktiv i Stockholms Län. De har den högsta landstingsskattesatsen i landet. När ska Dousa sänka den?

Vårt land har onekligen kört fast. Vi har fortsatt en socialdemokratisk statsminister, färre poliser per capita än för fem år sedan, oförmåga att hantera islamistiska terrorister, skjutningar, våldtäkter och rån. En borgerlighet som inte vågat agera för att fälla en handlingsförlamad regering. Men 40 öre i Staffanstorp, det får MUFs ordförande att gå i taket. Såklart infinner sig frågan, på vems uppdrag agerar Dousa?