Global Compact – vad innebär det för länderna som skriver på?

Juridik inrikes Migrationsavtal Politik inrikes

Avtalstexten i Global Compact väcker många frågor. Till att börja med vill jag uppmärksamma er på att avtalet enligt Carl Bildt inte juridiskt bindande, men politiskt bindande. Ha detta i åtanke när du läser texten.

Nu tittar jag närmare på Objektive 15. Hur ska det här gå att ordna i ett välfärdsland som Sverige, med en sjukvård som finansieras solidariskt av landets skattebetalare?

Provide access to basic services for migrants

31. Vi förbinder oss att se till att alla invandrare, oavsett deras migrationsstatus, för att de ska kunna utöva sina mänskliga rättigheter, får säker tillgång till grundläggande tjänster. Vi förpliktar oss vidare att stärka migrantintressen i administrativa tjänstessystem, trots att medborgare och vanliga migranter kan vara berättigad till mer omfattande tjänster, samtidigt som man säkerställer att eventuell differentierad behandling måste vara baserad på lag som är proportionerlig, driver ett legitimt mål och är i enlighet med internationella mänskliga rättigheter.

Särskilt i 31 e) är skrivningen mycket specifik. Underskrivande länder förbinder sig att inkorporera migranternas hälsa i nationell och lokal hälsovårdspolitik och planer, till exempel genom att stärka kapaciteten för tillhandahållande av tjänster, underlätta överkomlig och icke-diskriminerande tillgång, minskning av kommunikationshinder och utbildning av hälsovårdsleverantörer i kulturellt känslig service, för att främja fysisk och mental hälsa för invandrare och samhällen, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta rekommendationer från WHO: s ramverk för prioriteringar och vägledande principer för främjande av flyktingars och migranters hälsa.

Man frågar sig i det här sammanhanget vad som ska anses räknas som grundläggande service. Ska vårdgivare ha med illegalas hälsa i sina vårdprogram? Flyktingar finns det ju redan skrivningar om vilken service de är berättigade till.

Hur har den övergångsregering som anser att detta åtagande ska skrivas under, tänkt att få fram finansiering för denna service till migranter, ekonomiska migranter och illegala? Kommer medborgarna att få stå tillbaka när medlen inte är tillräckliga? Hur ser prioriteringsordningen mellan icke-asyl-flyktingar, ofta kallade ekonomiska migranter, och skattebetalande medborgare och legala invandrare som beviljats uppehållstillstånd att vara? Vi har redan nu en mycket ansträngd sjukvårdsapparat. Är åtaganden av det här slaget verkligen genomtänkta?

Det finns absolut ingen anledning att skriva under åtaganden och göra utfästelser utöver de som anses legitima av landets medborgare och som vårt land har kapacitet till utan att tränga undan svaga grupper i samhället som vi redan har ansvar för genom medborgarskap, uppehållstillstånd eller andra åtaganden.

All text borde ha gåtts igenom under ordnade former och sedan borde innebörden och innehållet i god demokratisk anda ha förankrats med medborgarna innan ett så här pass stort beslut tagits. Frågan borde sedan ha tagits upp i god ordning i riksdagen.

Ett avtal av den här omfattningen och som är så pass kontroversiellt politiskt bör inte förhastat och utan att ge processen tid undertecknas av en övergångsregering.