Ett rop till mitt folk

Samhälle

Tiderna gör att jag känner mig manad att tala klarspråk.

Kära vithyade människor av europeiskt ursprung. Den här texten är bara riktad till er, som jag ser som min stam, mitt folk. Ni finns numera utspridda i många länder i världen, men i dagens så kaotiska värld är jag övertygad om att mina ord når dig som hör till min stam. För i nuläget finns det bara detta kvar att hålla fast vid, våra rötter.

Vår stam har genom årtusenden varit med om många stora och svåra händelser, men vi är byggarna, de som skapar ordning och det kan vi göra igen.

Våra förfäder har i årtusenden byggt upp en värld där vi var starka, modiga, påhittiga, förståndiga och levde efter trossystem som stärkte oss och gav efterkommande generationer inspiration och hjältar att efterlikna.

Vi levde efter levnadsregler där mänskligt mod och ära sattes mycket högt och där vi fick rådet att hjälpa andra folk på ett sätt som gav dem bästa möjliga resultat, men aldrig beblanda oss eller leva med dem. Detta för att bevara vår egen moral och styrka.

I fredstider var det de allra klokaste kvinnornas råd och omsorg om vårt folk som var rådande, i krigstider och i tider av oro där de manliga egenskaperna var både nödvändiga och mest behövda var det en kung som, med stöd och i samarbete med de mest kloka och visa kvinnorna, som ledde vårt folk.

Med tiden, och efter naturkatastrofer, har vårt folk med glömska fallit ifrån våra rötter och vi har glömt, och förstår inte längre de uråldriga visa levnadsreglerna, och sätter inte tillräckligt värde i dem. Vi har också blandat oss med andra folk och antagit deras seder och trossystem.

Vi har inte längre de visa och kloka kvinnorna och inte heller de modiga ärofulla männen som styr vårt folk. Giriga, oärliga, medelmåttiga, korrupta och okunniga män och kvinnor har tagit makten och skapat samhällssystem där de inte kan avsättas inom det styrelseskick de har skapat.

Laglöshet, principlöshet och egennytta driver vårt folk vilse. Jakten efter social status, pengar och makt har ersatt tillhörighet, omsorg och mod.

Orsaken till att jag blev så glad när jag fann Oera Linda-manuskriptet var att dessa tidlösa levnadsregler och principfasta tydliga regler uttrycks där, och med försyn har de bevarats. Många av oss har numera förfäder inte bara från Frejas folk, men många av oss har tillräckligt mycket av Frejas folk i våra blodådror.

Dagens sätt att organisera och styra vårt samhälle skapar ett vilset, svagt och olyckligt folk där vi har tappat kontakt med naturen, skapelsen, skaparen och vår egen själ.

Vi låter andra folks trossystem styra vårt sätt att se på Gud, skapelsen och oss själva. Den judeo-kristna tron är skapad för semiter. Vi är inte semiter.

Vi har tvångskristnats med hot om våld, avrättning eller uteslutning ur samhällena vi bodde i, och det är sanningen att kristendomen inte är skapad för oss. Den är skriven av och för det folket där den skrevs.

Den kristna bibeln, varken gamla testamentet, som används av judarna, eller det nya testamentet, är skrivet av eller för vårt folk.

Jag kommer inte att försöka linda in det här eller försöka att undvika att bli kallad antisemit eller rasist. För detta fastnar inget och den tiden är förbi när dessa ord hade någon verklig mening för mig.

Enligt min mening har varje folk sitt eget öde, eller sin egen livsväg skild från andra folk. Hur folken i de andra folkstammarna väljer att tro eller organisera sina samhällen anser jag att vårt folk ska lämna helt till dessa folk att besluta om. Och dessa folk ska vara och leva med sina egna, inte med oss, och inte i våra länder.

Det enda sättet ett folk kan skapa sin egen framtid på, på ett sätt som gör att detta folk kan skapa ordning och lycka, är när de lever med sitt eget folk.

Varje landmassa och det folk som har sina förfäders rötter där delar ett gemensamt öde som andra folk inte kan dela med dem.

Samarbete och kunskapsöverföring mellan folken ska alltid vara ett mål. Handel och utbyte på frivillig basis utan att någon part tvingas eller utnyttjas måste vara utgångspunkten i all kontakt mellan folken.

Varje folk ska fullt ut acceptera och respektera hur andra folk vill leva sina liv och organisera sina samhällen, vad de vill ha för trossystem – i sina egna länder, och dessa ska göra detsamma i gengäld.

Andra folk har skyldighet att ta hand om sitt folk i sina egna länder och vi har skyldighet att ta hand om vårt folk i våra länder. Blandningen av folk ska upphöra, liksom inblandningen i andra folks inre angelägenheter.

Detta är det enda sättet som jag ser som vägen framåt, och det enda verkligt angelägna att lägga kraft, energi och engagemang i.

Varje folk förtjänar att älska och respektera sina rötter, få möjlighet att älska sitt ursprung, vara stolt över sina förfäder och fullt ut, utan restriktioner få ge uttryck för den glädje, det mod och den kraft som springer ur kontakten, kunskapen och förståelsen för ens eget folk och vad gott förfäderna har åstadkommit. Det är vad vi lämnar efter oss av detta stolta arv till generationer av vårt folk som lever efter oss.

Vi kan helt enkelt ignorera de strömningar som vill att vi ska inpränta en känsla av förlamande skuld i våra barn, och själva böja våra huvuden i denna förlamande skuld. Vi kan välja att istället vara positiva och livsbejakande. Vi kan som individer, istället för att ta den enkla vägen, i utbyte mot sociala och karriärmässiga fördelar, välja att höja våra huvuden och fylla våra bröst med stolthet, mod och beslutsamhet. På det sättet sätter vi framtiden för våra barn framför vår egen kortsiktiga fördel.

Tänk om vi kan komma att beundra olikheterna mellan kulturerna och folken i den här världen till den grad att vi faktiskt tar steg för att bevara dem och låta dem blomma var och en på sin egen plats istället för att blanda ihop dem så att tillslut inga särdrag existerar mellan folken.

Vi ska vara klara över att de enda som tjänar på rotlösa människor som inte har någon anknytning till sin historia, sina förfäder och som inte kan relatera till människorna som de lever sida vid sida med – är den superrika elit som för sin egen makts skull skyfflar människor mellan kontinenter som om människor vore själlösa schackpjäser.

Det enda vi behöver för att vända det här är mod. Första steget är att tänka tanken.

Och detta är den verkliga orsaken till min absoluta fascination av Oera Linda-manuskriptet. Det talar om oss och det talar om de andra folken.

Manuskriptets text varnar oss och visar oss på vad som är rätt och vad som leder till olycka. Vad som leder oss rätt och vad som leder oss fel. Och det viktigaste av allt. Vi har allt av detta djupt i vårt hjärta, och vi kan skala av all programmering som maktens parasiter har sköljt över vårt folk, och bli fria igen.