När kriminalvården försöker går HD emot. Extremistisk tolkning av koranen godkänns av HD

Juridik inrikes Politik inrikes

14 september 2019

Ett av kriminalvårdens uppdrag är att motverka radikalisering och extremism på anstalterna. Detta ser ut att bli svårt åtminstone när det gäller radikal litteratur. Kriminalvården har nekat en intagen att inneha en bok som av de experter som Kriminalvården anlitat för kunskapsinhämtning utgör en extremistisk tolkning av Koranen och används av våldsbejakande organisationer. Nu godkänner Högsta Domstolen mannen att inneha boken på anstalten Hall.

Anstalten Hall avslog en intagens ansökan att få inneha boken The Noble Quran med hänvisning till att innehavet bedömdes kunna motverka Kriminalvårdens uppdrag i att förebygga återfall i brott.

Mannen hävdar att koranen inte uppmanar till brott.

Enligt mannen ifråga saknar avslagsbeslutet verklig grund bland annat eftersom Koranen inte uppmanar till att begå brott och den brottslighet han själv begått inte hade något religiöst syfte. Genom beslutet hindras han dessutom från utövande av religionsfriheten samt från att söka religiös kunskap.

Kriminalvården stod på sig.

Enligt Kriminalvården anses boken av flera framstående muslimska företrädare vara en extremistisk tolkning av Koranen och vara en bidragande orsak till extremism och propaganda där våldsbejakande organisationer tagit fasta på tolkningen som en anledning till krig och terrorism.

Mot denna bakgrund fann Kriminalvården det utrett att boken är kontroversiell och att det finns en risk för att boken och dess innehåll kan uppfattas som stötande, skrämmande eller provocerande för andra intagna. Ett innehav boken kan dessutom, framhöll myndigheten, visa på att den enskilde stödjer våldsbejakande extremism.

Boken kan därmed äventyra ordningen och säkerheten i anstalten. Eftersom mannen inte visat att innehavet skulle vara särskilt angeläget för att hans verkställighet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt ansåg Kriminalvården att anstalten haft fog för sitt beslut.

Förvaltningsrätten höll med

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och framhåll här bland annat att han fick boken av sin familj i juli 2017 och att han innehaft den fram till november 2018 samt att Koranen inte uppmanar människor att begå brott.

Förvaltningsrätten instämde dock i Kriminalvårdens bedömning av boken och dess innehåll samt att mannen inte visat att innehavet av den är särskilt angeläget ur verkställighetssynpunkt. Överklagandet avslogs därför.

Kammarrätten går emot

Nu upphäver Kammarrätten i Stockholm underinstansernas avgöranden och ger mannen tillstånd att inneha boken.

Vid kammarrätten har mannen bland annat tillagt att The Noble Quran är en bokstavlig tolkning av Koranen som försöker minimera de fel och misstag som finns i andra tolkningar av Koranen. Att han har fråntagits denna version av Koranen är både grundlöst och provokativt, och han kan inte hållas ansvarig för hur andra organisationer använder sig av den. För hans egen del bidrar boken till ökad förståelse för religion och minskar risken för onda handlingar. Han vill ha tillbaka sin egen koran som han haft i över ett år utan anmärkningar.

Inte äventyrat ordningen

Kammarrätten konstaterar att Kriminalvården inte ens påstått att mannens drygt 15 månader långa innehav av boken har påverkat honom eller andra intagna på ett sätt som äventyrat ordningen eller säkerheten på anstalten. De synpunkter på denna koranöversättning som Kriminalvården åberopat ger inte stöd för att hans fortsatta innehav av den kan leda till sådana olägenheter som avses i fängelselagen. Överklagandet bifölls därför.