Socialdemokraternas samarbetsavtal med Sveriges muslimska råd

Politik inrikes

Det finns ett samarbetsavtal mellan Sveriges muslimska råd och Socialdemokraterna. Socialdemokraternas sidoorganisation Broderskapsrörelsen fick i uppdrag av Socialdemokraternas kongress att utarbeta ett samarbete.

Socialdemokraterna fick ett erbjudande

År 1994 fick Socialdemokraterna ett erbjudande:

”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna”, hette det i brevet.

”Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället.”

Undertecknarna representerade:

Sveriges Muslimska Råd (SMR),

Sveriges Muslimska Förbund (SMUF),

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS),

Islamiska Förbundet i Stockholm,

samt en lång rad anslutna underföreningar, som man påstod tillsammans betjänar mer än 75 000 personer med muslimsk bakgrund.

Här kan du se brevet från Sveriges muslimska råds politiska kommitte 1994:

Vad är Muslimska Brödraskapet?

Muslimska Brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål är att skapa en islamisk stat grundad på Koranen och haditherna.

En mycket innehållsrik publikation är Muslimska Brödraskapet i Sverige är en rapport eller förstudie från 2017 framtagen av Magnus Norell, rapportens redaktör, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Medförfattare till rapporten är Aje Carlbom och Pierre Durrani.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28248.pdf

Efter förstudien fick författarna, och även MSB motta starka reaktioner. Du kan se en film här där Magnus Norell beskriver vad som hände. Han beskriver också kort vad Muslimska Brödraskapet är och hur de opererar i olika länder beroende på vad som är möjligt.

För valet 1998 bedömdes projektet som ”mycket framgångsrikt och inte minst genom SMR:s aktiva bidrag har muslimernas valdeltagande sannolikt varit högt och många har röstat på Socialdemokraterna.

Samarbetet bedömdes framgångsrikt och utvecklades

Man såg utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan Socialdemokraterna och Sveriges Muslimska råd och dess politiska gren.

Efter valet fick Broderskapsrörelsen ansvaret för att utveckla samarbetet enligt den tiosidiga rapport som Broderskapsrörelsen avgav på sin kongress 1999.

Samarbetsavtal sluts

1999 slöt Broderskapsrörelsen ett samarbetsavtal med Sveriges Muslimska Råd om att garantera ett visst antal riksdagsplatser åt den muslimska gruppen.

I utbyte skulle Socialdemokraterna få tillgång till viktiga röster. De skulle också få nya medlemmar, vilket var viktigt eftersom LO-medlemmarna inte längre var tvångsanslutna genom kollektivavtal med LO sedan 1987.

Samtidigt fick därmed Broderskapsrörelsen ett ökat inflytande över Socialdemokraterna. Detta märks än idag att Tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen) har mycket inflytande över Socialdemokratisk politik.

Vad handlar samarbetsavtalet om?

I dokumentet framgår att Broderskapsrörelsen ska hjälpa Sveriges muslimska råd att få inflytande över svensk politik.

Man anger ett detaljerat mål för hur många listor över förtroendevalda Socialdemokrater som ska innehålla muslimer.

I överenskommelsen står det:
Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.

De bägge parterna skriver också i dokumentet att man ska ”aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder”.

Läser man vidare framgår det att Broderskapsrörelsen ska hjälpa Sveriges muslimska råd att genomföra politiska frågor med koppling till islam. Man skriver att Broderskapsrörelsen ska åta sig att intensifiera arbetet med aktuella politiska frågor.

Särskilt viktiga frågor för SMR

Några frågor pekas särskilt ut av SMR som viktiga. Den Socialdemokratiska föreningen åtog sig att driva igenom åt SMR:
¤ Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.

¤ Imamutbildning, med Högskoleverket och utbildningsministern.

¤ Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.

Den som var ordförande i Sveriges muslimska råd när överenskommelsen med Tro och Solidaritet skrevs, Mahmoud Aldebe, har flera gånger skapat uppmärksamhet för sina kontroversiella åsikter, bland annat för att han velat inför sharialagar för muslimer i Sverige.

Samarbetet mellan SMR/IFiS och den Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen var en viktig länk. Ahmed Ghanem, chef för den Stora Moskén i Göteborg, var ordförande i IFiS i Stockholm de här åren på 1990-talet. Ghanem hade en avlönad praktiktjänst på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 för att lära sig hur det politiska systemet fungerar.

Här kan du se rapporten som skrevs.