Executive order för att förhindra censur på internet.

Politik utrikes Yttrandefrihet

President Donald Trump skrev i veckan under en Executive order gällande den åsiktscensur som de stora sociala medieplattformarna ägnar sig åt.

En presidentorder eller presidentdekret (engelska: Executive order) är i amerikanska sammanhang en form av direktiv eller dekret som utfärdas av USA:s president, och som riktar sig till federala myndigheter. En sådan order ges av presidenten som företrädare för verkställande makten enligt USA:s konstitution.

I grunden handlar det hela om att sociala medieplattformarna har fått ett lagstadgat undantag från att anses ha publicistiskt ansvar för innehållet på plattformarna. Hade de inte haft detta undantag så hade de kunnat stämmas av folk och det hade blivit mycket dyrt och ohållbart för dem.

Undantaget i lagen gäller enligt intentionerna till lagen att de får ta bort innehåll av mycket våldsam karaktär och direkt stötande sexuell karaktär samt till exempel barnporr. Sådant var det tänkt att de sociala medieplattformarna skulle kunna ta bort utan att anses vara en publicist med det innehållsansvar som det för med sig.

Grunden för att sociala medieplattformarna skulle få det här undantaget var att de skulle avhålla sig från att ge sig in och redigera eller kontrollera innehåll utöver dessa uppenbara undantag. Orsaken till att denna regel nu behöver tydliggöras är att sociala medieplattformarna inte förhåller sig så som det var tänkt när lagen stiftades, utan behandlar användare olika beroende på vilka åsikter (lagliga sådana) som de ger uttryck för.

En fri översättning av den exekutiva ordern:

Genom den myndighet som föreställer mig som president genom konstitutionen och lagarna i Amerikas förenta stater, förordas härmed följande:

Avsnitt 1. Policy.

Yttrandefrihet är grunden för den amerikanska demokratin. Våra grundande fäder (Founding Fathers) skyddade denna heliga rättighet med det första tillägget i konstitutionen.

Friheten att uttrycka och diskutera idéer är grunden för alla våra rättigheter som ett fritt folk.

I ett land som länge har uppskattat yttrandefriheten kan vi inte låta ett begränsat antal onlineplattformar välja de yttranden som amerikanerna kan ta del av och förmedla på internet. Denna praxis är i grunden oamerikansk och antidemokratisk.

När stora kraftfulla sociala medieföretag censurerar åsikter som de inte håller med om, utövar de en farlig makt. De upphör att fungera som passiva anslagstavlor och borde ses och behandlas som innehållsskapare.

Tillväxten av onlineplattformar under de senaste åren väcker viktiga frågor om hur yttrandefrihetens ideal kan tillämpas på modern kommunikationsteknik.

Idag följer många amerikaner nyheterna, håller kontakten med vänner och familj och delar sina åsikter om aktuella händelser via sociala medier och andra onlineplattformar. Som ett resultat fungerar dessa plattformar på många sätt som en motsvarighet till 1900-talets torg.

Twitter, Facebook, Instagram och YouTube har enorm makt att forma tolkningen av offentliga händelser; att censurera, radera eller ta bort information; och att kontrollera vad folk ser eller inte ser.

Som president har jag klargjort mitt engagemang för en fri och öppen debatt på internet. En sådan debatt är lika viktig på internet som på våra universitet, i våra rådhus och i våra hem. Det är viktigt att upprätthålla vår demokrati.

Onlineplattformar bedriver selektiv censur som skadar vår nationella samhällsdebatt.

Tiotusentals amerikaner har bland annat rapporterat oroande beteenden där onlineplattformar ”flaggar” innehåll som olämpligt, även om det inte bryter mot några angivna servicevillkor. De gör oförklarliga förändringar av företagspolicyn som har effekten att de missgynnar vissa åsikter och tar bort innehåll och hela konton utan förvarning.

Twitter beslutar nu selektivt att placera en varningsetikett på vissa tweets på ett sätt som tydligt återspeglar politisk partiskhet. Som har rapporterats tycks Twitter aldrig tidigare ha lagt en sådan etikett på andra politikers tweet.

Så sent som i förra veckan fortsatte representanten Adam Schiff att vilseleda sina följare genom att föra fram argument för den sedan länge ifrågasatta ryska påverkan, och Twitter flaggade inte dessa tweets.

Samtidigt åberopar onlineplattformar inkonsekventa, irrationella och grundlösa motiveringar för att censurera eller på annat sätt begränsa amerikanernas åsikter.

Flera onlineplattformar drar nytta av och främjar aggression och desinformation som sprids av utländska regeringar som till exempel Kina. Ett amerikanskt företag skapade till exempel en sökmotor för det kinesiska kommunistpartiet som ska ha svartlistat sökningar efter ”mänskliga rättigheter”, dolt data som var ogynnsamma för det kinesiska kommunistpartiet, och spårat användare som bedöms vara lämpliga för övervakning. Det etablerade också forskningssamarbete i Kina som ger direkta fördelar för den kinesiska militären.

Andra företag har accepterat annonser som betalats av den kinesiska regeringen som sprider falsk information om Kinas massgripande av religiösa minoriteter och därmed möjliggör dessa missbruk av mänskliga rättigheter.

De har också förstärkt Kinas propaganda utomlands, bland annat genom att tillåta kinesiska regeringstjänstemän att använda sina plattformar för att sprida desinformation om ursprunget till covid-19-pandemin och för att undergräva protokratiska protester i Hongkong.

Som nation måste vi främja och skydda olika åsikter i dagens digitala kommunikationsmiljö där alla amerikaner kan och bör ha en röst. Vi måste söka öppenhet och ansvarstagande från onlineplattformar och uppmuntra standarder och verktyg för att skydda och bevara integriteten och öppenheten i amerikansk samhällsdebatt och yttrandefrihet.

Sec. 2. Skydd mot censur på nätet.

(a) Det är USA:s politik att främja tydliga grundläggande regler som främjar fri och öppen debatt på internet.

Bland de grundregler som styr debatten är immunitet mot ansvar som skapas genom avsnitt 230 c i lagen om kommunikationsanständighet (avsnitt 230 c). 47 U.S.C. 230 (c).

Det är USA:s politik att räckvidden för denna immunitet bör klargöras:

Immuniteten bör inte sträcka sig utöver dess text och syfte och inte ge skydd för dem som påstår att de ger användare ett forum för fritt och öppet uttryck för sina åsikter, men i verkligheten använder sin makt över ett viktigt kommunikationsmedel för att bedriva vilseledande eller handlingar som kväver fri och öppen debatt genom att censurera vissa åsikter.

Avsnitt 230 (c) var utformat för att ta itu med tidigare domstolsbeslut som hävdade att om en onlineplattform begränsar tillgången till något innehåll som har publicerats av andra, skulle det därmed bli en ”utgivare” av allt innehåll som publiceras på dess webbplats och kunna stämmas för till exempel ärekränkning.

Som titeln på avsnitt 230 c klargör ger bestämmelsen ”skydd” med begränsat ansvar för en leverantör av en interaktiv datortjänst (till exempel en onlineplattform) som bedriver ”god samaritansk blockering” av skadligt innehåll.

Kongressen försökte särskilt ge skydd för onlineplattformar som försökte skydda minderåriga från skadligt innehåll och som syftade till att säkerställa att sådana leverantörer inte skulle avskräckas från att ta bort skadligt material.

Bestämmelsen var också avsedd att främja kongressens uttryckliga vision att internet är ett ”forum för en verklig mångfald av politisk debatt.” 47 U.S.C. 230 (a) (3).

Det begränsade skydd som tillhandahålls i stadgan bör tolkas med dessa syften i åtanke.

I synnerhet behandlar punkt c (2) uttryckligen skydd från ”civilansvar” och specificerar att en interaktiv datortjänstleverantör inte får göras ansvarig ”på grund av” sitt beslut i ”god tro” för att begränsa tillgången till innehåll som det anser vara ”obscent, alltför våldsamt eller trakasserande.”

Det är USA:s politik att se till att denna bestämmelse i största möjliga utsträckning som har stöd i lag inte snedvrids för att tillhandahålla ansvarsskydd för onlineplattformar som – långt ifrån att agera i ”god tro” för att ta bort stötande innehåll – istället engagerar vilseledande eller agerar (ofta i strid med deras angivna tjänstevillkor) för att kväva åsikter som de inte håller med om.

Avsnitt 230 var inte avsett att tillåta en handfull företag att växa till titaner som kontrollerar viktig kommunikation i vår nationella samhällsdebatt. Skälet till att avsnitt 230 skapades var att främja öppna forum för debatt.

När en interaktiv datortjänsteleverantör tar bort eller begränsar åtkomst till innehåll och dess handlingar inte uppfyller kriterierna i punkt c (2) (A), bedriver den redaktionella handlingar.

Det är USA:s policy att en sådan leverantör på rätt sätt bör förlora skyddet för begränsat ansvar enligt punkt c (2) (A) och utsättas för ansvar som alla traditionella redaktörer och utgivare som inte är en onlineleverantör.

(b) För att främja den policy som beskrivs i avsnitt a i detta avsnitt, bör alla verkställande avdelningar och byråer se till att deras tillämpning av avsnitt 230 (c) korrekt återspeglar det snäva syftet med avsnittet och vidtar alla lämpliga åtgärder i detta avseende.

Handelsministern ska i samråd med justitiekanslern inom 60 dagar från denna order via National Telecommunications and Information Administration (NTIA) skyndsamt föreslå förordningar för att förtydliga:

(i) särskilt för att klargöra och fastställa omständigheterna under vilka en leverantör av en interaktiv datortjänst som begränsar tillgången till innehåll på ett sätt som inte särskilt skyddas av punkt c (2) (A) inte kan göra anspråk på skydd enligt punkt c (1), som säger att en leverantör inte ska behandlas som en utgivare för att göra tredje part innehåll tillgängligt och som inte ges utgivarens ansvar för sina egna redaktionella beslut;

(ii) villkoren under vilka en åtgärd som begränsar tillgång till eller tillgänglighet av material inte ”vidtas i god tro” i den mening som avses i led c (2) A i avsnitt 230,

(A) vilseledande, i förekommande fall eller i strid med leverantörens användarvillkor; eller

(B) tas utan att ha lämnat meddelande, motiverad förklaring eller en meningsfull möjlighet att höras; och

(iii) alla andra föreslagna förordningar som NTIA beslutar kan vara lämpliga för att främja den policy som beskrivs i avsnitt a i detta avsnitt.

Sec. 3. Skydda federala skattepengar från att finansiera onlineplattformar som begränsar yttrandefriheten.

(a) Chefen för varje verkställande avdelning och byrå ska granska byråns federala utgifter för reklam och marknadsföring som betalas till onlineplattformar.

En sådan granskning ska innehålla mängden pengar som har använts, de onlineplattformar som får federala skattepengar och de lagstadgade myndigheter som är tillgängliga för att begränsa deras mottagande av reklampengar.

(b) Inom 30 dagar efter dagen för denna order ska chefen för varje byrå rapportera sina resultat till direktören för byrån för förvaltning och budget.

(c) Justitiedepartementet ska granska de synpunkter som kommit in rörande yttrandefrihetsbegränsningar som införts av varje onlineplattform som identifieras i rapporten som beskrivs i avsnitt b i och bedöma om några onlineplattformar är problematiska på grund av diskriminering av åsikter, bedrägeri mot konsumenter eller annan skadlig praxis.

Sec. 4. Federal granskning av orättvisa eller vilseledande handlingar eller metoder.

(a) Det är USA:s politik att stora onlineplattformar som Twitter och Facebook som viktiga aktörer för att främja det fria flödet av uttryck för åsikter och idéer idag, inte bör begränsa yttrandefriheten.

Högsta domstolen har noterat att webbplatser på sociala medier får anses som det moderna allmänna torget, ”kan vara de mest kraftfulla mekanismer som finns för en privat medborgare att göra sin röst hörd.” Packingham mot North Carolina, 137 S. Ct. 1730, 1737 (2017).

Kommunikation via dessa kanaler har blivit viktiga för meningsfullt deltagande i amerikansk demokrati, inklusive för att synliggöra valda ledare.

Dessa webbplatser är viktiga forum för allmänheten och för andra för att kunna delta i fritt uttryck och debatt. Jfr PruneYard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74, 85-89 (1980).

(b) I maj 2019 lanserade Vita huset ett Tech Bias Reporting-verktyg för att göra det möjligt för amerikaner att rapportera incidenter av onlinecensur.

På bara några veckor fick Vita huset över 16 000 klagomål om onlineplattformar som censurerar eller på annat sätt vidtar åtgärder mot användare baserat på deras politiska åsikter. Vita huset kommer att lämna in sådana klagomål som mottagits till justitieministeriet och Federal Trade Commission (FTC).

(c) FTC ska överväga att vidta åtgärder, i förekommande fall och i överensstämmelse med tillämplig lag, för att förbjuda orättvisa eller vilseledande handlingar, praxis eller sådant som påverkar handel, enligt avsnitt 45 i titel 15, USA:s kod.

(d) För stora onlineplattformar som är stora arenor för offentlig debatt, inklusive den sociala medieplattformen Twitter, ska FTC också, i överensstämmelse med sin rättsliga myndighet, överväga om inkomna klagomål kan utgöra lagbrott mot den klagande.

FTC ska överväga att utveckla en rapport som beskriver sådana klagomål och göra rapporten allmänt tillgänglig, i överensstämmelse med tillämplig lag.

Sec. 5. Statlig granskning av orättvisa eller vilseledande handlingar eller praxis och lagar mot diskriminering.

(a) Justitiekanslern ska inrätta en arbetsgrupp för potentiell verkställighet av statliga stadgar som förbjuder onlineplattformar att bedriva orättvisa eller vilseledande handlingar eller praxis.

Arbetsgruppen ska också utveckla modelllagstiftning för lagstiftare i stater där befintliga stadgar inte skyddar amerikanerna från sådana orättvisa och vilseledande handlingar och praxis. Arbetsgruppen ska bjuda in justitiekanslern till diskussion och samråd, i förekommande fall och i överensstämmelse med tillämplig lag.

(b) Klagomål som beskrivs i avsnitt 4 (b) i denna order delas med arbetsgruppen, i överensstämmelse med tillämplig lag. Arbetsgruppen ska också samla offentligt tillgänglig information om följande:

(i) ökad granskning av användare baserat på andra användare de väljer att följa, eller deras interaktion med andra användare;

(ii) algoritmer för att begränsa spridningen av innehåll eller användare baserat på indikationer på politisk tillhörighet eller åsikt;

(iii) differentiell policy som möjliggör ett i andra sammanhang otillåtet beteende när det begås av konton som är förknippade med det kinesiska kommunistpartiet eller andra anti-demokratiska föreningar eller regeringar;

(iv) förlitar sig på tredjepart, inklusive entreprenörer, medieorganisationer och individer, med indikationer på partiskhet för att granska innehåll; och

(v) handlingar som begränsar användarnas förmåga att tjäna pengar på plattformen jämfört med andra användare på liknande sätt.

Sec. 6. Lagstiftning.

Justitiekanslern ska utveckla ett förslag till federal lagstiftning som ska främja de politiska målen i denna order.

Sec. 7. Definition.

I denna order avses med ”onlineplattform” alla webbplatser eller applikationer som gör det möjligt för användare att skapa och dela innehåll eller delta i sociala nätverk, eller någon allmän sökmotor.

Du kan läsa denna Executive order i original här.