Unik dom i kammarrätten. Muslimska brödraskapet icke demokratisk politisk rörelse

Demokrati Samhälle

4 november 2019

Unik dom i Kammarrätten mellan MUCF och SUM har vunnit laga kraft. Det är helt unikt att en svensk domstol för första gången konstaterar att det Muslimska Brödraskapets ideologi är en icke-demokratisk politisk rörelse.

Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i rättegången mellan Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och Sveriges Unga Muslimer den 31/10. Domen handlar om SUMs rätt till statsbidrag på grund av att MUCF hävdar att de inte uppfyller demokratikriteriet.

Domen är ett viktigt steg mot att svensk offentlig finansiering av organisationer och förbund knutna till Muslimska Brödraskapet inte ska vara tillåten.

Kammarrätten slår i domskälen konstaterar ”Det får anses stå klart att Muslimska brödraskapet företräder åsikter som inte är förenliga med det uppställda demokrativillkoret.”

Domstolen ger MUCF rätt. SUM har inte visat att de uppfyller demokratikriteriet. MUCF har också rätt att återkräva statsbidrag som SUM fått tidigare.

Muslimska Brödraskapets ideologi är en icke-demokratisk politisk rörelse.

Hur det offentliga Sverige kommer att hantera statsbidrag som har demokratikriterier är nu viktigt att hålla koll på. Det är nämligen inskrivet i svensk grundlag att offentliga medel inte får betalas till icke demokratiska föreningar i Sverige.
Domstolsutslaget i fredags i förra vecka är avgörande för de delar av Ibn Rushd-sfären som kontrolleras av det Muslimska Brödraskapet i Sverige och även för de övriga underavdelningar till Muslimska Brödraskapet.
Domstolsutslaget kommer få långtgående konsekvenser för flertalet av det Muslimska Brödraskapet i Sveriges nätverksorganisationers förutsättningar att erhålla offentlig finansiering genom statsanslag och kommunalt föreningsstöd.
I domen framgår att MUCF:s utredning visar att SUM är medlem i organisationen Forum of European Youth and Student Organisations (FEMYSO). Det får anses utrett att FEMYSO är en del av Muslimska brödraskapet, skriver Kammarrätten.

Hur kommer andra samhällsaktörer att agera framöver?
Aktörer som normalt kräver att de som exempelvis hyr lokaler av dem eller aktörer som anordnar till exempel mässor som Bokmässan bör i logikens namn behandla dem på samma sätt som de behandlar till exempel publikationer som Nya tider som inte är välkomna att ställa ut på Bokmässan, om nu anledningen är att en utställare enligt aktören representerar icke demokratiska idéer.
Det ska bli mycket intressant att se om kommuner tillåter uthyrning av sina lokaler till organisationerna knutna till MB eller ger något av dessa fyra organisationer stöd efter att denna dom nu slagit fast Muslimska Brödraskapet som icke demokratisk politisk rörelse.

Med tanke på domstolsutslaget ska det bli mycket intressant att följa hur nästa års bokmässa ställer sig till att låta Islamic relief ställa ut.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter.

Sverigebilden dokumenterade i samarbete med oss från Islamic reliefs monter på Bokmässan. planschen i montern skriver de om Zakat. Det är en obligatorisk, rituell avgift eller skatt som omtalas i Koranen. Zakat är den tredje av islams fem pelare och innebär att den troende skall ge 2,5 % av sitt årliga överskott.

Islamic relief är knutna till Muslimska Brödraskapet (MB) enligt Magnus Norells förstudie 2017. Förstudien är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att Muslimska Brödraskapet har tydliga kopplingar till fyra organisationer i Sverige.

Dessa är Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.
När Sverigebilden dokumenterade årets bokmässa visar det sig att Islamic relief har fått tillåtelse att ställa ut där.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter. @Sverigebilden08

Följande bilder publiceras i samarbete med Sverigebilden som på plats på årets bokmässa tagit bilder där det framgår att Islamic relief godkänts som utställare, trots att de redan i förstudien 2018 framkommit att de har anknytning till Muslimska Brödraskapet.

Muslimska brödraskapet representerar en icke demokratisk ideologi. Icke demokratisk politisk rörelse.

Sveriges Unga muslimer ska återkrävas på statsbidrag på 1,2 miljoner kronor som MUCF betalat ut.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter. @Sverigebilden08

Kommer Islamic relief, SUM, Ibn Rushd och IFiS att fortsättningsvis behandlas som de icke demokratiska organisationer de bör anses vara när svensk domstol nu har slagit fast att de är icke demokratiska politiska rörelser och inte uppfyller demokratikriteriet för att få statsbidrag?
Vad säger lagen gällande demokratikriteriet?

Enligt 3 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer är syftet med statsbidrag att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Av 8 § samma förordning framgår att bidrag endast får lämnas till en organisation som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. I 30 § samma förordning anges att mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig bl.a. om villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

I prop. 2009/10:55 s. 155–157 anges bl.a. följande om villkoret att organisationer i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer. Villkoret omfattar samma frågor som villkoret att syftet ska vara förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.