Våra skattepengar finansierar numera klimatpropaganda och Granskningsnämnden struntar i sändningstillståndet krav på opartiskhet. Public service har blivit maktfullkomliga.

Politik inrikes Samhälle

Public service finansieras med tvång av alla skattebetalare i Sverige. Sedan det horribla beslutet togs i Riksdagen har Public service blivit allt mer arroganta och maktfullkomliga.

Nu låtsas de inte ens längre vara opartiska. Nu har den sista utposten som ska bevaka att Public service (PS) följer sändningstillståndet, det vill säga Granskningsnämnden, enväldigt beslutat att de inte kommer att pröva anmälningar som de får in som gäller att Public service inte rapporterar opartiskt i klimatfrågan.

I den finansieringsmodell som en majoritet i riksdagen tog beslut om förra året finns ingen klausul om att sändningstillståndet kan dras tillbaka om PS inte uppfyller kraven på opartiskhet och objektivitet. Detta är ett stort misstag.

Innehållet i sändningarna borde givetvis följa de krav som tillståndet bygger på, annars borde tillståndet dras tillbaka. Så fungerar andra tillstånd, men PS har tydligen fria tyglar och använda våra skattepengar för propaganda efter eget gottfinnande. Det är oerhört att politikerna inte över huvud taget reglerat vad som händer med sändningstillståndet om PS struntar i villkoren.

Public service ser sig nu som så mäktiga att de inte längre behöver bry sig om vad vi som betalar för deras verksamhet tycker.

I Politikfakta citeras Sigvard Eriksson, medlem i nätverket Klimatsans hämtat från en artikel i dt:

”Public Service, det vill säga SVT och SR är osakliga och obalanserade i frågan om klimatförändringar. Granskningsnämnden, GRN som ska övervaka att SVT och SR bedriver sin verksamhet självständigt och oberoende av bland annat politiska maktsfärer klarar inte sin uppgift. Nämnden menar att när en politisk majoritet anser något så kan programinnehåll som utgår från denna grundsyn inte kritiseras.

FN:s klimatpanel, IPCC är politiskt fixerad vid växthuseffekten och AGW-hypotesen (människoorsakad global uppvärmning). Trots att hundratals miljarder spenderats har försök att bevisa AGW-hypotesen misslyckats. Det hindrar inte IPCC att hävda att man nu är till 95 procent säker på att det är människan som förorsakat mer än hälften av den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010.

Varför skärskådar inte SVT och SR ett sådant påstående som att Vi är nu 95 procent säkra? Det finns ingen vetenskaplig beräkning som stödjer detta, ej heller någon namngiven forskare som står för uppgiften.

Inför FN:s klimatkonferenser 2007, 2009 och 2012, ställde sig hundratals klimatexperter bakom öppna brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Breven tar upp ett flertal exempel som visar att generalsekreteraren missförstått vad vetenskapen säger.

Breven undertecknades av bland annat Dr Antonio Zichichi, ordförande i World Federation of Scientists, Dr Richard S. Lindzen, professor i meteorologi, Massachusetts Institute of Technology, samt de svenska forskarna Fred Goldberg, Hans Jelbring, Nils-Axel Mörner, Leif Kullman, Ingemar Nordin, Göran Tullberg och Gösta Walin.

Brevet till Ban Ki-Moon 2012 avslutas med (min översättning): Vi ber er också inse att politiska handlingar från FN eller från nationer för att minska utsläppen av koldioxid högst sannolikt inte åstadkommer någon signifikant inverkan på framtida klimat. Klimatpolitiken bör därför fokusera på förberedelser för, och anpassning till alla farliga klimathändelser vad dessa än beror på.

På Wikipedia listas över femtio forskare som ställer sig kritiska till IPCC och dess osunda politiserade koncensusuppfattningar. Där återfinns namn som Richard Lindzen, Ole Humlum, Wibjörn Karlèn, John Christy och Roy Spencer.

I maj 2014 publicerade D. Keenan en analys av IPCC:s tidsserier för global temperaturutveckling. Enligt Keenan har IPCC använt en olämplig statistisk metod, vilket gör att inga slutsatser om global uppvärmning kan dras.

Inget av nämnda exempel på kritik mot IPCC, dess slutsatser och AGW-hypotesen har veterligt rapporterats i Public Service.

Rapporter och fakta som talar emot AGW-hypotesen belyses inte. Forskare med alternativa förklaringsmodeller ges inget utrymme. Valet av experter som inbjuds att kommentera programinslag som berör klimatförändringar eller särskilda väderhändelser är ensidigt.

Enligt sändningstillstånden ska SVT och SR bland annat granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och inom andra maktsfärer. Exempel på sådana organ är IPCC, Världsnaturfonden, Naturvårdsföreningen, Greenpeace och Romklubben.

Anmälningar till GRN rörande program som behandlat klimatfrågan har avslagits med det häpnadsväckande argumentet att Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.

Här borde varningsklockorna ringa. Public Service har av det demokratiska samhället konstruerats så att dess information till medborgarna inte ska kunna styras av politiker. Men GRN menar att program som överensstämmer med en politisk majoritets grundsyn inte kan kritiseras.

I klimatfrågan verkar SVT och SR ha abdikerat från sitt journalistiska uppdrag att ge en allsidig oberoende information och GRN klarar inte av sin granskande uppgift. I stället har SVT, SR och GRN blivit en del av klimathotsindustrin och en megafon för den extrema röd-gröna klimat- och energipolitiken.”

Riksdagsbeslutet har även tidigare visat sig leda till att Public service tar sig stora friheter och driver frågor partiskt. Många medborgare har på grund av det mycket lågt förtroende för PS. Ändå tvingas de betala. Det finns ingen rättvisa i det.

Politikerna måste nu ta sitt ansvar och riva upp beslutet om Public service finansiering och i ett nytt sändningstillstånd reglera uppdraget för PS och vilka påföljder som följer med att bryta mot villkoren.

Public service är tänkt att vara en samhällsservice för alla medborgare i Sverige. Att de då fullständigt struntar i att sändningstillståndet ställer krav på dem kan inte accepteras.

Kan de inte fullfölja uppdraget ska Public service läggas ner. Vi kan inte ha skattefinansierad verksamhet som fungerar på det här sättet.

Sändningstillståndet hittar du här.