Vilka de egentliga klimatförnekarna? En migrant från Afghanistan till Sverige nästan tiodubblar sitt ekologiska fotavtryck.

Befolkningsökningen Migration

Svea har idag glädjen att publicera en ny gästskribent med en mycket intressant infallsvinkel på globala resurser, klimatrörelsens migrationsvurm och migration från fattiga länder.

En fortsatt massinvandring till länder inom EU är i själva verket omöjligt att förena med EU:s klimatmål. Detta är utmärkta argument i debatten.

Det är helt enkelt ohållbart att både hävda att Sverige ska bidra till att uppnå EU:s klimatmål och i praktiken verka för en ohämmad massmigration från fattiga länder.

Carl Berg: Den 1 augusti var den dag som ute i världen kallas Earth Overshoot Day. Till skillnad från jul och nyår, så är det inte många som firar just denna dag.

Den 1 augusti 2019 har vi förbrukat de resurser som jordklotet producerar under ett år. För vart år flyttas denna bakåt 5 dagar i årskalendern. Efter denna dag lever vi så att säga på kommande generationers avbetalning.

Earth Overshoot Day har att göra med förbrukning av globala resurser generellt och inte enbart koldioxidutsläpp. En individs ekologiska fotavtryck anger hur många jordklot som skulle behövas om alla på planeten skulle leva med samma standard och levnadsvanor med nuvarande globala befolkning.

Den som har ett ekologiskt fotavtryck på 1.0 kan anses ha förbrukat sin andel av jordens resurser och om alla hade 1.0 så skulle Earth Overshoot Day således inträffa på nyårsnatten. Svenskarna har ett högt ekologiskt fotavtryck – det är i genomsnitt 7.25, vilket innebär att det skulle behövas 7.25 jordklot för att föda nuvarande globala befolkning om alla levde som svenskar.

Delvis förklaras detta av ett relativt kallt klimat som kräver uppvärmning av bostäder och arbetslokaler. Ibland svenskar är det med nuvarande globala befolkning praktiskt taget enbart hemlösa vegetarianer som kan existera med ett ekologiskt fotavtryck på 1 eller lägre.

Man kan inte skylla på tredje världen

Det är förvisso sant att merparten av jordens befolkningsökning sker i ekonomiskt underutvecklade länder. Samtidigt är det uppenbart att en global befolkningsökning gör det allt svårare att få jordens resurser att räcka till.

I fattiga länder lever det stora flertalet människor med ett ekologiskt fotavtryck som är lägre än 2. Ett U-land som Mocambique är i egentlig bemärkelse inte överbefolkat. Landets klimat, arealer och resurser skulle räcka till att föda en dubbelt så stor population så länge allt som produceras stannar inom landets gränser.

Det första land att industrialiseras, Storbritannien, har en befolkning med genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 7.93 och landets yta och resurser skulle kunna försörja en befolkning på 4.6 miljoner människor – inte de 65 miljoner som lever där i dagsläget. Här kan man tala om överbefolkning och detta gäller för flertalet EU-länder även om det är mest uppenbart i Storbritannien och Nederländerna.

Ur ett globalt resursperspektiv är det således mer angeläget att begränsa befolkningstillväxten i ekonomiskt utvecklade länder.

Människor som lever i utvecklingsländer förbrukar generellt mindre av jordens resurser och därför har U-ländernas befolkningsökning inte lika stor inverkan på jordens resurser.

Detta gäller dock bara så länge dessa människor stannar kvar i sina ursprungsländer.

I fattiga länder lever det stora flertalet människor med ett ekologiskt fotavtryck som är lägre än 2. Ett U-land som Mocambique är i egentlig bemärkelse inte överbefolkat. Landets klimat, arealer och resurser skulle räcka till att föda en dubbelt så stor population så länge allt som produceras stannar inom landets gränser.

Global migration

Sverige har under de senaste fem åren mottagit ungefär 600 000 flyktingar. Flertalet av dessa kommer ifrån länder med mindre krävande klimat och ett betydligt lägre ekologiskt fotavtryck.

I praktiken innebär detta att en individ som flyttar ifrån Afghanistan till Sverige i ett slag nästan tiodubblar sitt ekologiska fotavtryck.

Så länge dessa inte är alltför många så har det ingen signifikant effekt på jordens klimat, men senare års massinvandring uppmuntrad av svenska politiker, ställer Sverige jämte Tyskland bland jordens mest ansvarslösa nationer vad det avser den globala klimatpolitiken.

Paradoxalt nog tycks det vara de politiska partier som säger sig vara mest bekymrade över det globala klimatet som även är mest positiva till en ohämmad och okontrollerad massinvandring ifrån subtropiska och tropiska länder med betydligt lägre ekologiska fotavtryck.

Det kan därför vara befogat att fråga sig vilka de egentliga klimatförnekarna är och inom vilka politiska grupperingar dessa är verksamma.

En fortsatt massinvandring till länder inom EU är i själva verket omöjligt att förena med EU:s klimatmål.

För jordens klimat måste EU:s befolkning hållas konstant eller helst minskas något fram till 2030.
Det kan därför vara befogat att fråga sig vilka de egentliga klimatförnekarna är och inom vilka politiska grupperingar dessa är verksamma.

Kartan visar med färg-kod olika nationers genomsnittliga ekologiska fotavtryck. Pilarna visar de viktigaste migrationsströmmarna. De länder som bidragit mest med migration till Sverige de senaste fem åren samt dessas genomsnittliga ekologiska fotavtryck, finns angivet till höger i bilden.