Christian Sonesson: Öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare med anledning av Corona/Covid-19

Politik inrikes Samhälle

Det finns tillfällen i ett land när tydlighet, klara besked och en beslutsam ledning är A och O.

När samhället ställs på prov står sådana personer starka och tar de beslut som måste tas, är modig nog att ta dem trots att utgången av nuvarande situation är okänd för oss alla i nuläget.

Att i det läget ta beslut och inte rädas eventuell senare kritik är precis vad jag förväntar mig av en ledare.

Christian Sonesson skriver idag ett öppet brev till kommuninvånarna:

Staffanstorpare

Världshälsoorganisationen har nyligen klassat Corona/Covid-19 som en pandemi. Sveriges Folkhälsomyndighet har höjt risknivån för samhällsspridning till mycket hög, och våra grannländer runt om oss vidtar allt fler och omfattande åtgärder för att försöka begränsa virussmittan.

Vi känner just nu inte igen vår omvärld. Smittan har spridit sig snabbt i Sverige och tidigare i veckan har antalet konstaterade fall i Skåne mer än fördubblats på en enda dag. I skrivande stund är det känt att ca 500 svenskar smittade av viruset. Ökningstakten är hög och vården är redan ansträngd. Mycket talar tyvärr för att smittan kommer fortsätta växa.

Staffanstorps kommun fattade tidigt beslut om att anställda som rest i virusdrabbade områden skulle stanna hemma under inkubationstiden, symptom eller ej. Samtidigt uppmanade vi att barn och elever inom förskola/skola skulle stanna hemma om de varit i virusdrabbade områden. Vi utökade också städning i alla kommunala verksamheter och vi har köpt in mer kritiskt materiel för skydd. Kommunen har även uppmanat till att inte besöka äldreboenden. Alla tjänsteresor utanför Skåne ställdes in med omedelbar verkan. Fysiska möten ska ersättas av digitala.

Vi har sedan tidigare förhållit oss med utgångspunkt i en försiktighetsprincip. Jag anser att det är bättre att vara mer försiktig än att agera för sent. Den principen kommer vi att fortsätta förhålla oss till.

Att behöva fatta beslut är inte alltid enkelt, särskilt om man är först i landet med att göra det. Fler kommuner har dock i efterhand följt Staffanstorps beslut. Jag vill vara ödmjuk och ärlig inför er utan att spä på obefogad oro. Situationen är allvarlig men vi kommer göra allt för att försöka bekämpa spridningen av viruset.

Därför fattar jag idag fler beslut.

Just nu arbetar vi utifrån två prioriteringar:

1. Skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
2. Skydda våra mest kritiska och utsatta verksamheter

Äldre och andra riskgrupper är särskilt sårbara för en stor smittspridning. Samtidigt måste också ett stort personalbortfall minimeras, inte minst inom kärnverksamheterna. Ju mindre exponering desto mindre risk för smittspridning.

Genom att hålla en god framförhållning och utifrån att Staffanstorps kommun har en stabil ekonomisk grund fattar jag idag följande beslut:

• Samtliga verksamheter som inte definieras som kärnverksamhet, (förskola, skola och omsorg är kärnverksamhet), kommer att tills vidare stänga ner. Vi kommer att försöka finna en lösning där man kan beställa boklån för avhämtning och lämning genom biblioteken.

• Samtliga äldreboenden ska utfärda besöksförbud. Undantag får i särskilda skäl medges av verksamhetschef.

• Begränsningar kommer att utfärdas vad gäller besökstider i kommunala verksamheter och kommunala ärenden.

• Samtliga arrangemang/aktiviteter där kommunen är arrangör eller lokalansvarig kommer att ställas in.

• De kommuninvånare som har omfattande hemtjänst kommer att erbjudas plats på äldreboende, för att minska den äldres exponering mot allt för många olika personer.

• Tjänsteresor för kommunens anställda ställs in med omedelbar verkan.

• Samtliga möten ska ersättas med digital teknik.

• De kommunanställda som kan utföra sitt arbete hemifrån ska få möjlighet till det.

• Vi förbereder för distansundervisning inom skola.

Jag hoppas också att vi gemensamt kan hjälpas åt.

Se till att hålla en god handhygien och stanna hemma vid förkylningssymptom. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp, så känner vi säkert alla någon som är särskilt utsatt.

Håll er uppdaterade via kommunens hemsida och genom andra myndighetssidor.

Hjälp varandra!

Bor du granne med en äldre person fråga om du kan göra något, exempelvis att handla mat över nätet. Kommunen förbereder också volontärverksamhet om situationen skulle kräva frivilliga krafter.

I svåra tider visar vi som samhälle styrka genom att bry oss om varandra och om vår plats på jorden.

Allt för många agerar inte i tid utan tvingas senare reagera istället. Jag hoppas på förståelse för att besluten inte är enkla att behöva fatta, och jag önskar att jag hade sluppit fatta dessa beslut och skriva detta brev. Rädslan för att göra fel får dock aldrig vara större än modet att våga göra rätt.

Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
Staffanstorps kommun